Почетна » Мировно образование » Август 2015 Покана за учество на тренинг | Ftesë për pjesëmarrje në trajnim


ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ТРЕНИНГ ЗА МИРОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Драги пријателки и пријатели!

 

Ви се обраќаме од Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ со покана и информации за оддржување тренинг од областа на Мировното образование. Истиот ќе се одржи од 21.08.2015. до 27.08.2015, во хотел „Куќа на уметноста“ во Кичево. Тренингот е наменет за професори/ки од средните училишта кои се дел од Програмата за Мировно образование,  кои се мотивирани за вклучување во активности поврзани со мировното образование во училиштата (градење на мирот, заштитата на човековите права, правата на малцинствата, еднаквост помеѓу половите, работа со деца и младинци, поврзување на различни национални и етнички групи и организации, зацврстување на нивното меѓусебно разбирање и доверба..). Пријавените кандидати/ки треба да имаат предвид  дека со пријавата се обврзуваат да учествуваат на сите тренинзи и активно да се вклучени во спроведување на мировни активности во рамките на овој проект.

 

 

FTESË  PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIM DHE AKTIVITETE PËR ARSIMIM PAQËSOR


Të dashur mikesha dhe miq,

 

Ju drejtohemi nga Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë MEGJASHI me ftesë dhe informata për mbajtjen e një trajnimi nga fusha e Arsimimit Paqësor nga 21.08.2015 deri më 27.08.2015 në hotelin "Shtëpia e Artit", Kërçovë. Trajnimi është i paraparë për profesor(ë)/esha nga shkollat e mesme të cilat pjesë e Programit për Arsimim Paqësor, cilët/at janë të motivuar/a të kyçen në aktivitete të lidhura me Arsimimin Paqësor në shkolla (ndërtimin e paqes, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, barazinë mes gjinive, punën me fëmijë dhe të rinjë, përforcimin e besimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë...). 
 

Опис на програмата за Мировно образование 

(2011-2015)

 

Првата детска амбасада во светот – Меѓаши во април 2011. започна со спроведување на проект за Mировно образование заедно со партнерската организациј KURVE Wustrow од Германија (http://www.kurvewustrow.org/) со која има долгогодишна соработка. Проектот има за цел промовирајќи ги мирот и ненасилството како основни вредности во воспитно-образовниот систем да укаже на потребата од поинтензивно вградување на мировното образование во наставните курикулуми.

Мал број организации во Македонија работат на полето на Мировното образование и неговото инкорпорирање во наставните програми, иако насилството во самите училишта е се повеќе видливо. Со воведувањето на Граѓанското образование и Животните вештини може да се најдат содржини од областа на правата на детето и воопшто човековите права а во нивни рамки по некои содржини од областа на Мировното образование. Но, мировната едукација е составен дел на воспитанието и образованието за демократско граѓанство и таа не е исто што и образованието за човекови права, политичкото образование или образованието за мултикултурализам. Мировното образование се темели на потребата од превенција на насилството и превенција на можни нови судири. Tокму на полето на превенцијата не се преземаат доволно активности во школите и тоа е една од причинините што не постои комуникација меѓу младите средношколци од различни етнички групи, кои се оптоварени со предрасуди, а тоа често завршува со конфликтни ситуации, тепачки, навредувања...а некои за жал со уште потешки последици.

 

Përshkrim i programit për Arsimim Paqësor

(2011-2015)

 

Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë – Megjashi, në prill 2011 filloi me zbatimin e projektit për arsimim paqësor së bashku me organizatën partnere KURVE Wustrow nga Gjermania (http://www.kurvewustrow.org/) me të cilën ka bashkëpunim shumëvjeçar. Projekti ka për qëllim që duke promovuar paqen dhe padhunshmërinë si vlera elementare në sistemin edukativo-arsimor të vë në dukje nevojën për kyçjen e arsimimimt në programet arsimore.

Një numër i vogël i organizatave në Maqedoni punojnë në fushën e arsimimit paqësor dhe inkorporimin e tij në programet arsimore, edhe pse dhuna në vetë shkollat është mëse e dukshme. Me inkorporimin e Arsimimit Qytetarë dhe Shkathtësive Jetësore mund të gjenden përmbajtje nga fusha e të drejtatve të fëmijës dhe të drejtave të njeriut  në përgjithësi ndërsa në kuadër të tyre edhe disa përmbajtje nga fusha e arsimimit paqësor. Mirëpo, arsimimi për paqe është pjesë integrale e edukimit dhe arsimimit për qytetari demokratike dhe ajo nuk është e njejtë sikur arsimimi për të drejta qytetare, edukimi politik dhe edukimi për multikulturalizëm. Arsimimi paqësor bazohet në nevojën për parandalimin e dhunës dhe parandalimin e përplasjeve potenciale të reja. Është fakt se pikërisht në fushën e parandalimit nuk merren aktivitete të mjaftueshme në shkollat, dhe kjo është një nga arsyet që nuk ekziston komunikim mes të rinjëve të shkollave të mesme nga komunitete etnike të ndryshme, që janë të ngarkuar me paragjykime  dhe kjo shpesh përfundon me situata konfliktesh, të rrahura, fyerje... ndërsa disa për fat të keq edhe me pasoja më të rënda.
АПЛИКАЦИЈА

симни документ тука ...

 

FLETËPARAQITJE

 mund ta shkarkoni këtu ...