Shtëpi » Të drejtat e fëmijëve » Draft i kodit per gazetaret dhe mediat per raportimin e rasteve te abuzimit seksual te femijeve dhe pedofiline


DRAFT I KODIT PËR GAZETARËT DHE MEDIAT PËR RAPORTIMIN E RASTEVE TË ABUZIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE DHE PEDOFILINË

Ky kod përmban një sërë parimesh të pranuara të cilët mediat dhe gazetarët duhet të
respektojnë kur raportojnë mbi dhunën ndaj fëmijëve, veçanërisht në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve dhe të pedofilisë.


 MBROJTJA E JETËS PRIVATE, E IDENTITETIT DHE E INTEGRITETIT TË FËMIJËVE


Gazetarët dhe mediat duhet të marrin parasysh se mbrojtja e privatësisë së fëmijëve është më e rëndësishme nga rëndësinë e informacionit dhe se të drejtat dhe interesat e fëmijëve janë më të mbrojtura nga të drejtat dhe interesat e njerëzve të tjerë.

Gazetarët dhe mediat duhet ta mbrojnë jetën private e fëmijëve nga zbulimi publik sensacional dhe paarsyeshëm.

Gazetarët dhe mediat duhet ta mbrojnë identitetin, integritetin dhe privatësinë e fëmijëve në raportimin e rasteve të abuzimit seksual të fëmijëve dhe të pedofilisë në një mënyrë që nuk do ta zbulojnë, bëjnë të ditur ose botojnë identitetin e fëmijëve të përfshirë në këto raste, pavarësisht nëse ato paraqiten si viktima ose dëshmitarë.

Gazetarët dhe mediat duhet të përdoren teknika të veçanta për prezantimin e fëmijëve të përfshira në këto raste, d.m.th. nuk do ta identifikojnë viktimën e abuzimit seksual dhe nuk do të publikojnë të dhënat që mund të kontribuojë në identifikimin e një fëmijës që ka qenë viktimë. Ata nuk do të tregojnë një foto e fëmijës në mënyrë që fëmija mund të identifikohet nga të tjerët.
 
Gazetarët dhe mediat përdoren imazhe të paqartë ose imazhe të marra nga prapa, dhe zë të paqartë. Ata nuk do ta emërojnë shtëpinë në të cilën fëmija jeton ose institucionin ku fëmija mëson ose është e strehuara, dhe nuk do të publikojnë detaje për përshkrim të aktit seksual dhe/ose për dhunën e kryer ndaj fëmijëve etj.

Gazetarët dhe mediat duhet t’i marrin parasysh interesat më të mira të fëmijëve.

Gazetarët dhe mediat duhet të marrin parasysh se informimin në mënyrë të papërshtatshme mund të lënë një ndikim të përhershëm në jetën e fëmijëve.

Gazetarët dhe mediat e respektojnë supozimin e pafajësisë së të dyshuarit përderisa faji nuk provohet me vendim përfundimtar të gjykatës.


       Mbledhja e informacioneve dhe e deklaratave nga të gjitha institucionet relevante


Gazetarët dhe mediat duhet të publikojnë informacion i provuar dhe të mbështetur nga deklaratat zyrtare të institucioneve përkatëse (shkollat, ministritë, qendrat për punë sociale, avokati i popullit, prokurorja publike, institucionet shëndetësore, gjykatat, organizatat civile dhe institucionet e tjera).

Gazetarët dhe mediat duhet të kryejnë gazetari hulumtuese që është e nevojshme për ta monitoruar rastin deri në fund, të informojnë për rezultatin përfundimtarë dhe të  kërkojnë përgjegjësi nga subjektet relevante me qëllim që rasti të zgjidhet në mënyrë efikase si një nga format për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Gazetarët dhe mediat nuk duhet të marrin një deklaratë nga fëmija (nga fëmija duhet të merret vetëm një deklaratë nga një ekip profesional në kushte të veçanta.)

Gazetarët dhe mediat nuk do t’i fotografojnë dhe nuk do t’i intervistojnë fëmijët - viktima apo fëmijët - dëshmitarë. Nga prindërit / kujdestarët (anëtarët e familjes me aftësi të plotë juridike) mund të merret deklaratë, por përsëri duhet të kujdeset për mbrojtjen e privatësinë, të identitetit dhe të integritetit të familjes dhe të fëmijës.

Gazetarët dhe mediat duhet të marrin kujdes të veçantë për fëmijët - dëshmitarët dhe t’i mos  rrezikojnë të njëjtat në kuadër të botimit të ngjarjes.

Gazetarët dhe mediat duhet të raportojnë mbi situatën e fëmijëve jo vetëm si një ngjarje, por të informojnë mbi procesin që mund të çojë ose çon në ndodhjen e kësaj ngjarje.

Gazetarët dhe mediat duhet të marrin pjesë në krijimin e opinionit publik, mobilizimin e institucioneve dhe të prindërve në funksion të mbrojtjes së fëmijëve dhe të përpjekjeve për të zgjidhur problemin.

Gazetarët dhe mediat me artikujt e tyre duhet t'i inkurajojnë fëmijët që të flasin për dhunën dhe të njohin atë, por kjo duhet të bëhet në mënyrë profesionale me të gjitha mjetet e paraparë e nevojshme dhe teknike për ta siguruar privatësinë dhe mbrojtjen e identitetit dhe të integritetit të fëmijës.

Gazetarët dhe mediat duhet të kujdesen për zbatimin e drejt të këtij Kodi dhe në këtë mënyrë do të kontribuojnë në parandalimin e kësaj shfaqje.

Gazetarët dhe mediat janë të detyruar t’i respektojnë dhe t’i zbatojnë parimet e Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës dhe dokumentet e tjera ndërkombëtare të cilët janë lidhur me të drejtat e fëmijës.

Gazetarët dhe mediat duhet / mund ta përmirësojnë dhe ta plotësojnë kodin edhe më tej
në përputhje me parimet e pranuara dhe të konfirmuara lidhur me etikën profesionale të gazetarëve në Republikën e Maqedonisë.