Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.28


Партнерство за 2007 година на Детската Амбасада Меѓаши и мобилниот оператор Космофон.


 
На 27. Април 2007 год. Првата детска амбасада во светот – Меѓаши и Мобилниот оператор Космофон потпишаа договор за партнерство. Предмет на оваа соработка е поддршка на активностите и програмите на Амбасадата Меѓаши во текот на 2007 година, со покривање на еден дел од потребните финансиски средства за следните активности:15-гошнината на Амбасадата Меѓаши, Кампања за вклучување на сите деца во образованието, Детски Работилници, Бесплатна Правна Служба и дел од другите програмски активности.