Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.29


Листа на поддржувачи за острата реакција против политичка злоупотреба на деца

Има благодариме на досегашните 31 организации и поединци кои не поддржаа и не охрабрија во одбрана на правата на детето.

Благодарноста е упатена до:

1.Сојуз на организации на жените на Македонија,

2. Македонската Асоцијација за Слободна Сексуална Ориентација – МАССО

3. Полио Плус

4. Ненад Вукосављевиќ 

5. Совет за превентива од малолетничка деликвенција од Кавадарци,

 6.Бранко Попчевски,

 7. Биљана Ванковска

8. Новинари за права на жени и деца и заштита на животната средина на Македонија

9. Слаѓана Тасева

10. Еколошко друштво “Вила Зора“ Велес,

11. Мировна акција Прилеп,

12. Калин Бабушку,

13. Александар Гумберовски,

14. Унија на средношколците на Македонија,

15. Здружение за заштита на животните и животната средина “Срце за животните“

16. НВО Рубикон,

17. Гордана Несторовска,

19. Блерим Јашари,

20. Адиљ Бакиу,

21. Здружение на даночни работници на Македонија, Скопје

 22. Еколошко друштво “Скопска Црна Гора“ Скопје

23. Заедница на куќни совет - Радишани, Скопје,

 24. Фросина Пандурска,

25. Илија Псалтиров,

26. МЗБРЛД “ПЕПЕРУТКА“,

27. Атанас Стојаноски,

28. Евридика Шашкова,

29. Филип Видовиќ-Генел, Скопје,

30. Специјална Олимпијада Македонија

31. KIWANIS Clubs Macedonia


Доколку сакате и вие да се приклучите кон листата на поддржувачи, кликнете  овде