Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.38


Националната комисија за правата на децата во Република Македонија ги прифати препораките на Македонската национална коалиција за правата на детето утврди следниов со следните предлози за унапредување на работата на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија

2.1  Изработка на годишен план/програма за работа и планирање на буџет на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија
2.2  Давање право на одлучување на претставниците на здруженија на граѓани кои учествуваат во работата на Националната комисија
2.3  Активно вклучување на децата во работата на Националната комисија
2.4  Зголемување на бројот на здруженија на граѓани  кои учествуваат во работата на Националната комисија
2.5  Поголема транспарентност и отчетност на Националната комисија
2.6  Поактивна улога на Националната комисија во процесот на креирање политики поврзани со правата на децата