27 VITE TË EKZISTIMIT DHE VEPRIMIT TË AMBASADËS TË PARË PËR FËMIJË NË BOTË MEGJASHI – 27 VITE BOTË MË E DREJTË PËR FËMIJËT 

Ambasada e parë për fëmijë në botë MEGJASHI është organizata më e vjetër qytetare në Republikën e Maqedonisë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, e themeluar më 29 Prill 1992 nga ana e Gordana Pirkovska Zmijanac dhe Dragi Zmijanac. Megjashi i përfaqëson dhe mbron të drejtat e fëmijëve, qëndron për prindër të përgjegjshëm dhe për respekt ndaj personalitetit të fëmijëve. Megjashi vazhdimisht punon në përforcimin e lëvizjes qytetare për të drejtat e fëmijëve dhe funksionalitet nga ana e institucioneve në interes më të mirë për fëmijët. Ambasada e promovon aktivizmin dhe vullnetarizmin paqësor, duke zhvilluar qytetari aktive të bazuar mbi parimin e jodhunës.

Megjashi me aktivtetet e veta ka kontribuar në zhvillimin dhe forcimin e vetëdijes qytetare për të drejtat e fëmijëve. Ajo e rrëzoi heshtjen për vuajtjet e fëmijëve, posaçërisht për keqpërdorimet fizike, seksuale dhe ekonomike të fëmijëve, duke i zbuluar opinionit më shumë raste të keqpërdrimeve dhe duke u angazhuar drejtpërdrejtë për vendosjen e mekanizmave më efikas për mbrojtjen e fëmijëve.

Si rezultat i punës jashtëzakonisht të përkushtuar dhe të vështirë, gjatë ekzistimit 27 vjeçar Megjashi është rritur në një organizatë të njohur dhe të pranuar botërore për mbrojtjen e fëmijëve dhe për të drejtat e fëmijëve në përgjithësi.

Gjatë kësaj periudhe të kaluar (1992-2019) Ambasada e realizon veprimtarinë e saj duke vepruar në këta sfera: përkrahje psiko-sociale, juridike dhe lloje tjera të përkrahjes së fëmijëve të cilët kanë nevojë për ndihmë me akcent të veçantë ndaj grupeve të margjinalizuara të fëmijëve; monitorim i të drejtave të fëmijëve dhe promovim i të drejtave të fëmijëve në Republikën e Maqedonisë dhe më gjërë; ndërmarrja e iniciativave për avancimin e regullave ligjore për mbrojtjen e fëmijëve në Republikën e Maqedonisë dhe implementimin e tyre, si dhe aktivitete për ndërtimin e paqes dhe zgjidhje pa dhunë të konflikteve. Këto fusha mbeten si interes primar dhe në periudhën e ardhëshme.DISIPLINA POZITIVE DHE SJELLJA POZITIVE  E PRINDIT / E KUJDESTARIT  

Secila shtëpi është universitet, dhe secili prind është profesor. – Mahatma Gandi 

PDF

VENDI I PARË PËR AMBASADËN E PARË PËR FËMIJË NË RAPORT ME BESIMIN E QYTETARËVE NË ORGANIZATAT NË MAQEDONI

Ambasada e parë për fëmijë në botë Megjashi është ranguar në vend të parë sa i përket mendimit pozitiv/negativ ashtu si edhe në hulumtimet paraprake (2007, 2008,2010), gjegjësisht për këtë organizatë mbizotëron mendimi pozitiv.

më shumë...

 
AMBASADA E PARË PËR FËMIJË NË BOTË MEGJASHI FITOI ÇERTIFIKATËN 

ISO 9001:2008

PËR MENAXHIM CILËSIE 

         

Për më shumë informata klikoni këtu

 DRAFT I KODIT PËR GAZETARËT DHE MEDIAT PËR RAPORTIMIN E RASTEVE TË ABUZIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE DHE PEDOFILINË
Ky kod përmban një sërë parimesh të pranuara të cilët mediat dhe gazetarët duhet të
respektojnë kur raportojnë mbi dhunën ndaj fëmijëve, veçanërisht në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve dhe të pedofilisë.


më shumë...

Fushata e Foster Homes per promovimin e punesimit te te rinjve
Ambasada e pare e femijeve ne bote "Međaši” paraqiti ne 20 Janar 2012, projektin nje vjecar „From Foster to Prosper”, me qellimin per te simuluar punemarresit qe te rekrutojne te rinjte pa prinder qe jetojne ne jetimore dhe tek shtepite e Foster-it.


më shumë...

Të dhëna alarmante nga Ambasada e pare femijerore ne bote Megjashi
Fëmijët, viktimë e dhunës Fëmijët si kategori më e ndjeshme e shoqërisë shpeshherë bëhen viktimë e atij që kanë besim. Ata, janë të keqtrajtuar fizikisht dhe psikikisht nga ana e atyre të cilët duhet t’i mbrojnë, pra prindërit, mësuesit, miqtë


më shumë...

ARSIMIM PAQËSOR
Ambasada e Parë e Fëmijëve - Megjashi në prill 2011, ka filluar të zbatojë aktivitete për arsimim paqësor së bashku me organizatën partnere Wustrow KURVE nga Gjermania, me të cilën ka një bashkëpunim të gjatë. Projekti ka për qëllim promovimin e Paqes dhe Padhunëshmërisë si vlera thelbësore në sistemin edukativo-arsimor, për të treguar nevojën për përfshirjen e arsimimit paqësor në programet mësimore.

më shumë...

Të gjithë fëmijët të përfshihen në arsim
03/05/2011 07:45:00 Madhesia e germave: Përforcimi i vetëdijes për nevojën e inkuadrimit të të gjithë fëmijëve në procesin e obligueshëm të arsimit në mbarë botën, ndërsa qëllimi i fushatës që filloi sot në kuadër të Javës globale të aksionit, që mbahet çdo vit prej vitit 2001 në nivel ndërkombëtar. Koordinues nacional për Maqedoninë është Ambasada e parë e fëmijëve në botë, Megjashi.

më shumë...

Raporti i Ambasada e pare femijerore ne bote Megjashit Vazhdojnë të dhunohen, por heshtin

Në shkollë, fëmijët vazhdojnë të durojnë dhunën psikike dhe fizike nga ana e mësimdhënësve dhe nxënësve të tjerë, ndërsa në familje - vazhdojnë të rrihen dhe keqtrajtohen nga prindërit. Janë këto konstatimet e Ambasadës së parë të fëmijëve "Megjashi", të cilat bazohen në rastet që janë denoncuar vitin e kaluar në linjën SOS 0800-12222

më shumë...