Terms of Reference

Company / individual(s) to conduct a two-day training on Green Deal Initiatives for partner organizations of Save the Children in Kosovo and support to design campaign initiatives on climate change awareness

 

IBackground

Save the Children is the world's leading independent organization for children. We work in around 120 countries to inspire breakthroughs in the way the world treats children and to achieve immediate and lasting change in their lives.

Save the Children in Kosova/o works on direct interventions and the establishment of good practices, capacity building of civil society and local duty bearers to respond to the needs of children. We also advocate for legislation and policies that will incorporate inclusive practices and have appropriate financial mechanisms to support systemic responses and therefore achieve long lasting positive changes for all children.

IIGeneral information on the project

The project “Regional CSO Strengthening 2017-2021”, implemented by Save the Children in Kosova/o and funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) is a regional replication of its sister project in Kosovo, which aims ensuring children's protection through establishment of responsive Child Protection (CP) systems and supporting Child Rights Governance (CRG) systems and mechanisms to be put in place regionally, namely in Moldova, Ukraine, Serbia and Macedonia. These efforts are mirrored in the main project objectives: 

  • Children are protected by a responsive child protection system, supported by a strong legislation.
  • Systems, structures and mechanisms for implementing children´s rights are in place in program countries and governments are including CSOs’ and children’s’ voices in these processes.

III. Objective

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) includes the right of all children to live in a clean and healthy planet, a protective and caring environment, to relax, play, and enjoy cultural and artistic activities, and to enjoy and respect the natural environment. Despite significant progress over the last decades, too many children worldwide still suffer from or are at risk of environment and climate crisis. Through EU Green Deal, the aim of European Commission is to make Europe climate neutral by 2050, to boost the economy through green technology, create sustainable industry and transport, and cut pollution. One of the key actions by European Commission is to create space for children to become active participants of the European Climate Pact through pledges or by becoming Pact Ambassadors.

As per the EU Strategy on the Rights of the Child and in order to support CSO partners to implement the EU Green Deal initiatives in their countries, Save the Children in Kosova/o is seeking for a company/Individual(s) to:

-          Carry out a two- day training on EU Green Deal initiatives for  CSO partners from Kosovo, Serbia and Republic of North Macedonia

-          Support CSO partners from Kosovo, Serbia and Republic of North Macedonia to design a shared, regional campaign with nationally-focused campaigning actions with children.

The outcome of the training is a stronger understanding of the EU Green Deal by targeted CSO partners and child-led campaigning supported by targeted CSO partners in each respective country. These actions are to be linked to the action areas of the EU Green Deal and will be directed to respective national governments in Kosovo, Serbia and Republic of North Macedonia for prioritizing environmental protection and climate change.

The training is to be held in English language. It is expected that the developed campaigns reflect national priorities/issues on envirornment protection and climate change.

IV. Methodology

The selected company/Individual(s) will be using online platforms to deliver the training in English language. It is expected to have an interactive approach in delivering the training.

V. Tasks, responsibilities and timeframes

The assignment must be carried out during May 2021.  The assignment is considered final once the training is completed and participants undergo the evaluation/certification process.

RAPORT VJETOR PËR PUNËN E SOS LINJËS PËR FËMIJË DHE TË RINJ TË MEGJASHI

 2020 

 

02 2465 316, 070 390 632

sos@childrensembassy.org.mkinfo@childrensembassy.org.mk,

fb – first children`s embassy in the world

https://www.facebook.com/megjashi/

http://www.childrensembassy.org.mk/

 

 

Përgatitur nga: Violeta Ilioska, Psikologe në SOS linjën dhe

Jordanka Çerepnalkova-Trajkoska, Koordinatore e SOS linjës

 

Ky raport financiarisht mbështetet nga Qeveria e Suedisë. Përgjegjësinë për përmbajtjen e mban tërësisht Megjashi. Qeveria e Suedisë nuk është patjetër të pajtohet me qëndrimet dhe interpretimet e shprehura në këtë raport.

 

 

MIRËNJOHJE                    

 

Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë Megjashi - Republika e Maqedonisë dhe veçanërisht ekipi i linjës telefonike SOS për fëmijë dhe të rinj dëshiron të shprehë mirënjohjen e tyre të sinqertë për të gjithë ata që na dhanë besim gjatë këtij viti specifik për njerëzimin, duke na u drejtuar në lidhje me problemet që prekin fëmijët dhe të rinjtë. Ne i falënderojmë që na njohën si një vend ku mund të dëgjohen, kuptohen dhe këshillohen dhe kështu na mundësuan të përmbushim misionin tonë si një organizatë: krijimi i një bote më të mirë për çdo fëmijë.

Falënderime të veçanta për vullnetarët tanë të kaluar dhe të tanishëm, të cilët me shumë përkushtim  i kushtojnë aftësitë, njohuritë dhe kohën e tyre në punën e SOS telefonit.

Gjithashtu falënderojmë të gjithë bashkëpunëtorët tanë që ju drejtuam gjatë mbështetjes së thirrësve tanë për këshillë, mbështetje ose zgjidhje më të përshtatshme. Që mos të harrojmë  askënd, falënderojmë Koalicionin për Gjykim të Drejtë, Shoqatën e Avokatëve të Rinj Maqedonas, Qendrën e Krizave Nadezh, Urdhëri i misionarëve të bamirësisë së Nenë Terezës, EPQNPS Shkup dhe veçanërisht ekipin për  ndërhyrje, SIA Shkup, SIA Ohër, Avokatin e Popullit.

më shumë...RAPORT ALTERNATIV PËR GJENDJEN ME TË DREJTAT E FËMIJËVE NË MAQEDONI

– NGA KËNDVËSHTRIMI i FËMIJËVE

Shkup, nëntori 2020

PARAFJALA

Raporti para jush është puna e një ekipi fëmijësh, të moshës 12 deri 17 vjeç, të cilët pranuan ftesën e Ambasadës së Parë të Fëmijëve në Botë - Megjashi për të marrë pjesë në procesin e përgatitjes së raportit. Këta nxënës dhe shkollat e tyre ishin pjesë e aktiviteteve të Ambasadës së Fëmijëve - Megjashi në kuadër të projekteve "Le të marrim të drejtat në duart tona", "Forcimi i aftësive të fëmijëve për parandalim të dhunës" dhe Programit të Edukimit për Paqen, përmes të cilit ata fituan njohuri kryesore për të drejtat e fëmijëve

Procesi i përgatitjes së raportit u organizua në dy faza: faza e hulumtimit dhe faza e shkrimit të raportit. Gjatë fazës së hulumtimit (maj-korrik 2020), u hartua dhe u zhvillua një pyetësor mbi situatën e të drejtave të fëmijëve, i cili siguroi të dhëna gjithëpërfshirëse për disa aspekte të jetës së fëmijëve në vend, problemet me të cilat përballen fëmijët dhe gjërat të cilat ata mendojnë se duhen përmirësuar. Pyetësori u shpërnda në internet në maqedonisht dhe shqip, dhe u plotësua nga 1,077 fëmijë në të gjithë vendin, të moshës 12 deri në 17 vjeç. Gjithsej tridhjetë nxënës nga 11 shkolla fillore dhe të mesme në Veles1 , Vinicë2 , Gostivar3 , Dibër4 dhe Shkup5 morën pjesë në hartimin, pilotimin dhe implementimin e pyetësorit. Trembëdhjetë nxënës nga ky grup vendosën të përfshihen në fazën tjetër - duke shkruar raportin. Më shumë informacion në lidhje me hulumtimin mund të gjeni këtu.

Në fazën e dytë të procesit (korrik-tetor 2020), u mbajtën online takime dhe punëtori të vazhdueshme me fëmijët, në mënyrë që të përmirësohen njohuritë e tyre mbi Konventën për të Drejtat e Fëmijëve dhe procesin e raportimit para Komitetit të KB për të Drejtat e Fëmijëve. Shumica e takimeve ishin mbi 1 ShMK “Koço Racin” dhe ShMPK “Dimitrie Çupovski” ShMPK “Dimitrija Çupovski” 2 ShMK “Vanço Prke” dhe ShFK “Slavço Stojmenski” 3 ShMK “Gostivar” dhe ShMEK “Gostivar” 4 ShMK “28 Noevmri” dhe ShFK “Said Najdeni” 5 ShMQSh “Nikola Karev”, ShMQSh “Zef Lush Marku” dhe ShFK “Stiv Naumov” 6 përgatitjen e raportit, duke përfshirë përzgjedhjen e temave, ndarjen e detyrave për shkrim midis fëmijëve, redaktimin e teksteve dhe hartimin e raportit. Fëmijët përgatitën raportin duke reflektuar në gjetjet e hulumtimit mbi gjendjen e të drejtave të fëmijëve, por gjithashtu bazuar në përvojën e tyre personale dhe të bashkëmoshatarëve të tyre.

Përvoja që ekipi i Ambasadës së Fëmijëve Megjashi e fitoi me mentorimin e këtij grupi nxënësish është e paçmuar; jo vetëm për punën tonë si avokatë për të drejtat e fëmijëve, por edhe më shumë, për angazhimin dhe zbatimin tonë të parimit të pjesëmarrjes së fëmijëve në proceset e vendimmarrjes për gjëra të rëndësishme për ta.

Ky raport përmban njohuri të hollësishme dhe të thelluara të fëmijëve në situatën me të drejtat e fëmijëve në vend dhe rekomandime të sakta për tejkalimin e problemeve dhe mangësive. Prandaj, vlerësojmë se këtë raport duhet doemos ta lexoj secili që interesohet për mirëqenien e fëmijëve dhe promovimin e të drejtave të tyre.

Jordanka Çerepnalkova-Trajkovska dhe Vaska Bojaxhi

Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë – Megjashi

13 tetor 2020, Shkup

HYRJE

Autore: Magdalena Petrovska dhe Julita Postolova

Përshëndetje, ne jemi fëmijët nga ekipi i Ambasadës së Fëmijëve Megjashi dhe si pjesëmarrës në këtë projekt për të drejtat e fëmijëve, si dhe me zbatimin e pyetësorit kemi fituar shumë njohuri të reja, përvoja të reja dhe miqësi të reja.

Para kësaj pandemie globale, ne fëmijët së bashku me ekipin e Ambasadës së Fëmijëve Megjashi qëndronim në qytete të ndryshme, ku kishim punëtori për të kuptuar më mirë të drejtat e fëmijëve.

Duhet të pranojmë që ne vetëm pjesërisht dinim për të drejtat e fëmijëve dhe gjithashtu kuptuam se ata shpesh shkelen me ose pa vetëdije. Por edhe gjatë pandemisë, ne fëmijët me ekipin e Megjashit vazhduam të krijojmë kontakte nëpërmjet online takimeve në platformën Zum. Kemi marrë pjesë në mënyrë aktive në hulumtimin për situatën me të drejtat e fëmijëve në Maqedoni duke realizuar një pyetësor për të drejtat e fëmijëve.

më shumë ...


ANALIZA E ZBULIMEVE NGA HULUMTIMI PËR GJENDJEN ME TË DREJTAT E FËMIJËVE NË MAQEDONI
Ambasada e Parë e Fëmijëve në Botë Megjashi – Republika e Maqedonisë

 

 

PDF...PDF 

28 VITE TË EKZISTIMIT DHE VEPRIMIT TË AMBASADËS TË PARË PËR FËMIJË NË BOTË MEGJASHI – 28 VITE BOTË MË E DREJTË PËR FËMIJËT 

Ambasada e parë për fëmijë në botë MEGJASHI është organizata më e vjetër qytetare në Republikën e Maqedonisë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, e themeluar më 29 Prill 1992 nga ana e Gordana Pirkovska Zmijanac dhe Dragi Zmijanac. Megjashi i përfaqëson dhe mbron të drejtat e fëmijëve, qëndron për prindër të përgjegjshëm dhe për respekt ndaj personalitetit të fëmijëve. Megjashi vazhdimisht punon në përforcimin e lëvizjes qytetare për të drejtat e fëmijëve dhe funksionalitet nga ana e institucioneve në interes më të mirë për fëmijët. Ambasada e promovon aktivizmin dhe vullnetarizmin paqësor, duke zhvilluar qytetari aktive të bazuar mbi parimin e jodhunës.

Megjashi me aktivtetet e veta ka kontribuar në zhvillimin dhe forcimin e vetëdijes qytetare për të drejtat e fëmijëve. Ajo e rrëzoi heshtjen për vuajtjet e fëmijëve, posaçërisht për keqpërdorimet fizike, seksuale dhe ekonomike të fëmijëve, duke i zbuluar opinionit më shumë raste të keqpërdrimeve dhe duke u angazhuar drejtpërdrejtë për vendosjen e mekanizmave më efikas për mbrojtjen e fëmijëve.

Si rezultat i punës jashtëzakonisht të përkushtuar dhe të vështirë, gjatë ekzistimit 28 vjeçar Megjashi është rritur në një organizatë të njohur dhe të pranuar botërore për mbrojtjen e fëmijëve dhe për të drejtat e fëmijëve në përgjithësi.

Gjatë kësaj periudhe të kaluar (1992-2020) Ambasada e realizon veprimtarinë e saj duke vepruar në këta sfera: përkrahje psiko-sociale, juridike dhe lloje tjera të përkrahjes së fëmijëve të cilët kanë nevojë për ndihmë me akcent të veçantë ndaj grupeve të margjinalizuara të fëmijëve; monitorim i të drejtave të fëmijëve dhe promovim i të drejtave të fëmijëve në Republikën e Maqedonisë dhe më gjërë; ndërmarrja e iniciativave për avancimin e regullave ligjore për mbrojtjen e fëmijëve në Republikën e Maqedonisë dhe implementimin e tyre, si dhe aktivitete për ndërtimin e paqes dhe zgjidhje pa dhunë të konflikteve. Këto fusha mbeten si interes primar dhe në periudhën e ardhëshme.DISIPLINA POZITIVE DHE SJELLJA POZITIVE  E PRINDIT / E KUJDESTARIT  

Secila shtëpi është universitet, dhe secili prind është profesor. – Mahatma Gandi 

PDF

VENDI I PARË PËR AMBASADËN E PARË PËR FËMIJË NË RAPORT ME BESIMIN E QYTETARËVE NË ORGANIZATAT NË MAQEDONI

Ambasada e parë për fëmijë në botë Megjashi është ranguar në vend të parë sa i përket mendimit pozitiv/negativ ashtu si edhe në hulumtimet paraprake (2007, 2008,2010), gjegjësisht për këtë organizatë mbizotëron mendimi pozitiv.

më shumë...

 
AMBASADA E PARË PËR FËMIJË NË BOTË MEGJASHI FITOI ÇERTIFIKATËN 

ISO 9001:2008

PËR MENAXHIM CILËSIE 

         

Për më shumë informata klikoni këtu

 DRAFT I KODIT PËR GAZETARËT DHE MEDIAT PËR RAPORTIMIN E RASTEVE TË ABUZIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE DHE PEDOFILINË
Ky kod përmban një sërë parimesh të pranuara të cilët mediat dhe gazetarët duhet të
respektojnë kur raportojnë mbi dhunën ndaj fëmijëve, veçanërisht në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve dhe të pedofilisë.


më shumë...

Fushata e Foster Homes per promovimin e punesimit te te rinjve
Ambasada e pare e femijeve ne bote "Međaši” paraqiti ne 20 Janar 2012, projektin nje vjecar „From Foster to Prosper”, me qellimin per te simuluar punemarresit qe te rekrutojne te rinjte pa prinder qe jetojne ne jetimore dhe tek shtepite e Foster-it.


më shumë...

Të dhëna alarmante nga Ambasada e pare femijerore ne bote Megjashi
Fëmijët, viktimë e dhunës Fëmijët si kategori më e ndjeshme e shoqërisë shpeshherë bëhen viktimë e atij që kanë besim. Ata, janë të keqtrajtuar fizikisht dhe psikikisht nga ana e atyre të cilët duhet t’i mbrojnë, pra prindërit, mësuesit, miqtë


më shumë...

Të gjithë fëmijët të përfshihen në arsim
03/05/2011 07:45:00 Madhesia e germave: Përforcimi i vetëdijes për nevojën e inkuadrimit të të gjithë fëmijëve në procesin e obligueshëm të arsimit në mbarë botën, ndërsa qëllimi i fushatës që filloi sot në kuadër të Javës globale të aksionit, që mbahet çdo vit prej vitit 2001 në nivel ndërkombëtar. Koordinues nacional për Maqedoninë është Ambasada e parë e fëmijëve në botë, Megjashi.

më shumë...

ARSIMIM PAQËSOR
Ambasada e Parë e Fëmijëve - Megjashi në prill 2011, ka filluar të zbatojë aktivitete për arsimim paqësor së bashku me organizatën partnere Wustrow KURVE nga Gjermania, me të cilën ka një bashkëpunim të gjatë. Projekti ka për qëllim promovimin e Paqes dhe Padhunëshmërisë si vlera thelbësore në sistemin edukativo-arsimor, për të treguar nevojën për përfshirjen e arsimimit paqësor në programet mësimore.

më shumë...

Raporti i Ambasada e pare femijerore ne bote Megjashit Vazhdojnë të dhunohen, por heshtin

Në shkollë, fëmijët vazhdojnë të durojnë dhunën psikike dhe fizike nga ana e mësimdhënësve dhe nxënësve të tjerë, ndërsa në familje - vazhdojnë të rrihen dhe keqtrajtohen nga prindërit. Janë këto konstatimet e Ambasadës së parë të fëmijëve "Megjashi", të cilat bazohen në rastet që janë denoncuar vitin e kaluar në linjën SOS 0800-12222

më shumë...