Почетна » Информатори и публикации » Публикации » Водич за родители и наставници за заштита на децата од педофилија


Да ги заштитиме децата од сексуална злоупотребаVODI^ ZA RODITELI I NASTAVNICI
 

 
[TO E SEKSUALNA ZLOUPOTREBA?
    
Sekoj seksualen kontakt so deteto(dopirawe i miluvawe na nesoodvetni mesta), polov odnos so deteto, podveduvawe na prostitucija, poka`uvawe na intimnite delovi od teloto pred deteto.

 
? SEKSUALNATA ZLOUPOTREBA NA DECATA PRETSTAVUVA

     NAJSUROVO KR[EWE NA PRAVATA NA DETETO

 
Во Македонија секоја година 1000 лица стануваат жртви на разновидни полови напади. Најчесто  жртви се  деца на возраст од 11 до 18 години. Извршители на овие тешки кривични дела најчесто се татковците, роднините, пријателите или соседите(вогловно познати на децата) велат од МВР. Половите напади врз деца и малолетници се околу две третини од вкупниот број сексуални деликти во Македонија, велат полициските анализи.

 
Sekoe dete mo`e da bide potencijalna `rtva i mnogu lesno mo`e da zapadne vo race na zlostavuva~i.

 
Ne dozvoluvajte Va{ite deca, Va{ite u~enici da bidat seksualno zlostaveni, ima na~ini kako da im pomognete.

 
PRAVO NA DETETO  E DA BIDE ZA[TITENO

 
 PREVENCIJATA  E NAJEFIKASNIOT OBLIK NA BORBA PROTIV

     ZLOSTAVUVAWE NA DECA

 
Tradicionalnite strategii na prevencija od zlostavuvawe na decata poa|aat od uveruvaweto deka predupreduvaweto na decata duri i zastra{uvaweto za toa {to smeat a {to ne smeat da napravat, kako i sudskoto gonewe na izvr{itelot, se efikasna za{tita.

 
Iako  potrebni, tie sepak ne pretstavuvaat vistinska prevencija bidej}i ne gi pravat decata nitu posigurni niti pomalku ranlivi. Na pr. ne gi {titat od zlostavuva~ite koi im se poznati.

 
ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ ME\A[I poa|a od prevenciskite strategii koi proizleguvaat od detskite sposobnosti, a ne od ograni~uvaweto na detskite aktivnosti i o~ekuvawa deka roditelite mo`at vo sekoj moment da bidat pokraj svoite deca i da gi nadgleduvaat. Toj po~iva na stavot deka decata treba da se pou~at {to mo`at sami da storat ako se najdat vo opasna situacija i so kogo za toa mo`at da razgovaraat.

 

Seksualnata zloupotreba e osobeno traumati~na za deteto, ostavaj}i dalekuse`ni posledici vrz sevkupniot razvoj, od koi kako specifi~ni se izdvojuvaat:


v    Naru{uvawe vo psihoseksualniot razvoj

v    Hiperseksualizirano odnesuvawe

v    Seksualna inhibicija

 
ZAPOMNETE! 

                                                             
·        Me|u 80% i 90% od seksualnite zloupotrebi gi pravat lu|e koi na decata im se poznati i bliski

·        Me|u niv ima i sosema odgovorni gra|ani, nevpe~atlivi po svoeto odnesuvawe i so uredno funkcionirawe vo mnogu oblasti od svoeto `iveewe

 
Site deca se ranlivi vo odnos na zloupotrebata bez ogled na vozrasta, kade `iveat i so kogo.
 

Pri~ini za ova ima mnogu, nekoi od niv se slednive:

 
O      Decata se nemo}ni i zavisni

 
O      Im veruvaat na vozrasnite i gi slu{aat, bidej}i taka gi u~ime

 
O      Decata po priroda se qubopitni vo odnos na nivnite tela

 
O      Nedovolno ili voop{to ne se informirani za svojata seksualnost i svoite prava

 

KAKO DA GI PREPOZNAEME DECATA @RTVI NA

    SEKSUALNA ZLUPOTREBA!!!!!

 
Specifi~ni znaci nepostojat, no ima nespecifi~ni znaci ~ie zabele`uvawe mo`e da go svrti vnimanieto kon mo`na seksualna zloupotreba.

 
FIZI^KI ZNACI:

·        ~esti polaki na telesni tegobi: glavobolki,bolki vo grbot ili vo celoto telo

·        ~esti urinarni infekcii

·        no ~esto otsustvuvaat bilo kakvi fizi~ki znaci

 
ZNACI VO ODNESUVAWETO:
·        depresija 

·        samoubistveni idei

·        seksualno odnesuvawe i poznavawe za seksot nad o~ekuvanoto za vozrasta

·        vidlivo seksualno samozadovoluvawe

·        postojano begawe od u~ili{te ili od doma

·        zloupotreba na alkohol ili drogi

·        nenadejni izbegnuvawa na odredeni poznati vozrasni ili na odredeni mesta

·        popu{tawe vo uspehot na u~ili{te

 
DECATA - ЖRTVI:
       

O      Se mnogu ~uvstvitelni vo odnos na toa kako vozrasnite go izrazuvaat {okot, somnevaweto, gadeweto od slu{natoto. Mo`e da stanat agresivni  da izrazuvaat sram ili pove}e da ne sakaat da zboruvaat.

 
O      Mo`e da opi{at izraziti telesni ili seksualni detali, koi   {to pogolemiot del deca ne mo`at da gi opi{at. Toa go pottiknuva kaj nas misleweto deka stanuva zbor za fantazija, no decata, osobeno pomalite, nemaat iskustvo, nitu fond na zborovi da izmislat takva prikazna.
 

O      Prepla{eni se. Mo`ebi o~ekuvaat deka zaradi ispovedta da im se slu~i ne{to stra{no, no nemaat pretstava za vistinskite posledici, vklu~uvaj}i gi prodol`enite sudski postapki.

 
O      Mo`e da se najdat pod pritisok, da negiraat se ili da ne ja prifatat sorabotkata ako:

·        stanat svesni deka storitelot (komu predhodno mu veruvale) bi mo`el da odi vo zatvor,

·        deka postoi mo`nost semejstvoto da se raspadne,

·        za da se za{titat od eventualni maltretirawa doma.

 
[to treba Vie kako roditeli/nastavnici da znaete pri

    otkrivaweto na seksualnata zloupotreba

 

O      Mo`ebi sme prvite i duri edinstvenite koi }e doznaat za seksualniot napad vrz deteto.

 
O      So toa {to }e priznaeme deka toa se slu~uva vo op{testvoto, }e se zgolemi odgovrnosta kon decata i nivnata za{tita.

 
O      Na site deca mora da im se ovozmo`i i garantira deka ako im se slu~i ne{to takvo }e ima nekoj koj }e im veruva.

 
O      Morame da znaeme deka prijavenite slu~ai na seksualna zloupotreba na decata go prekinuvaat ma|epsaniot krug na nasilstvo i pomagaat za spre~uvawe na ponatamo{nata viktimizacija.

 

RODITELITE I U^ILI[TETO ZAEDNO VO NASTOJUVAWE SEKOE

    DETE DA BIDE SIGURNO I ZA[TITENO

 
Na {to treba da gi nau~ime decata :
 

-         jasno i glasno da mu ka`at ne na onoj/onaa koj/a se obiduva da gi zagrozi.

-         vo opasnost da pobegnat na najblisko sigurno mesto

-         da pobaraat pomo{ od vozrasni lica, vo koi imaat doverba

-         da bidat sekoga{ na sigurna odale~enost koga razgovaraat so nepoznati lica

-         nikoga{ da ne prifa}aat podaroci, vetuvawe, ponudi za usluga koja od niv bara vleguvawe vo avtomobil ili stan na nepoznata li~nost.

-         jasno da razlikuvaat dobri i lo{i tajni

-         ako nepoznato lice gi fati, da se obidat da go zbunat so udirawe vo osetlivi delovi na teloto (preponi, potkolenica, gorniot del od stopalata) da mu ja trgnat rakata od usta so silno povlekuvawe za maliot prst vo sprotiven pravec.

-         ako poznata vozrasna li~nost gi pla{i i zbunuva so svoite barawa, osobeno ako bara toa da ostane "na{a mala tajna", za toa nikako ne smeat da mol~at, tuku moraat da im ka`at na vozrasni na koi im veruvaat i da im zboruvaat za toa se dodeka tie toa ne po~nat da go sfa}aat seriozno.

 
PO^ITUVANI RODITELI!

 
DETETO MORA DA ZNAE DEKA  ]E MU VERUVATE I ]E MU POMOGNETE.

 

MO@EME I DOL@NI SME,  ]E USPEEME AKO

             DEJSTVUVAME USOGLASENO !

 
DECATA IMAAT PRAVO NA INFORMACII, VE[TINI I STRATEGII SO KOI MO@AT DA STEKNAT KONTROLA NAD SVOITE @IVOTI I DA STANAT I OSTANAT

SIGURNI, SILNI I SLOBODNI!
 

DOKOLKU VI E POTREBNA POMO[

JAVETE SE VO

PRVATA DETSKA AMBASADA VO SVETOT ME\A[I

NA BESPLATNIOT

SOS TELEFON ZA DECA I MLADI

0800 1 2222

ili kaj

Narodniot pravobranitel

02 3129367

 

Првата дetskata ambasada во светот ME\A[I e меѓународна nevladina organizacija ~ija najva`na cel e za{tita na pravata na deteto. Vo slu~aj da go povikate na{iot SOS telefon za deca i mladi (0800 1 2222), vi nudime:

-         psihosocijalna pomo{

-         kontakt informacii so nadle`ni organi i institucii

-         pomo{ vo ostavruvaweto na kontaktite so dr`avnite i drugi institucii (dokolku toa go pobarate)

-         razgovorot e besplaten

-         tajnosta e garantirana

 
Sekoj vid zlostavuvawe deca e krivi~no delo koe se kaznuva spored krivi~niot zakonik na Republika Makedonija.


Prva detska ambasada vo svetot Me|a{i

Republika Makedonija

Ul. Kosta Novakovi} br.22
Tel. 02 2 465-316 tel/faks: 02 2 463-900

e-mail: first@childrensembassy.org.mk

www.childrensembassy.org.mk

http://www.megjashi.org.mk


 
Водичот го подготви Првата детска амбасада во светот Меѓаши

 Рецензија, Проф. Д-р Антони Новотни

 

PDF - Целосна верзија на публикацијата
Публикации